ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir kita informacija). UADBB „Drauvelita“ Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtų suteikti Jums draudimo paslaugas, t.y., sudaryti draudimo sutartis, pateikti pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, įvertinti draudimo riziką, gauti informaciją, būtiną draudimo sutarčiai sudaryti. Vadovaujantis nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamu taikyti Reglamentu minėtai veiklai vykdyti yra būtinas laisva valia duotas, konkretus ir aiškus Jūsų valios išreiškimas sutikimu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kuriuo metu turite teisę nemokamai atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis el.paštu info@drauvelita.lt.

UADBB „Drauvelita“ vykdydama savo veiklą bei rinkdama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi aukščiau minėto Reglamento reikalavimais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis bei kitais teisės aktais, įsipareigoja laikytis konfidencialumo bei rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UADBB „Drauvelita“ įsipareigoja užtikrinti fizinių asmenų teisių ir laisvių apsaugą tvarkant asmens duomenis bei imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi minėto reglamento reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmens duomenys ir/ar informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu tai yra būtina sutarčiai sudaryti, pasitikslinant Jūsų sutartinius įsipareigojimus (pvz., draudimo bendrovėms, bankams, lizingui ar kitoms bendrovėms ir institucijoms)ir/ar dėl kitų teisėtų priežasčių. UADBB „Drauvelita“ gautus, surinktus duomenis saugos ne ilgiau nei tai yra būtina atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiant asmens duomenys yra tvarkomi.

Pažymime, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) turite teisę reikalauti Jūsų pateiktus duomenis pataisyti, perkelti, sunaikinti/ištrinti („teisė būti pamirštam“).

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ir/ar pastabų dėl asmens duomenų tvarkymo, maloniai prašome kreiptis į UADBB „Drauvelita“, el.paštu info@drauvelita.lt arba  adresu Ukmergės g. 298a-1, Vilnius.

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!

Comments are closed.